JONESBORO WEATHER
Posted inAlert

Human trafficking bond rulings now in Superior Court

If you or someone you know is being trafficked for sex or work, call (866) 363-4842 or text 233733 for help.

Si usted o alguien que conoce está siendo objeto de trata con fines sexuales o laborales, llame al (866) 363-4842 o envíe un mensaje de texto al 233733 para obtener ayuda.

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang bị mua bán vì tình dục hoặc công việc, hãy gọi (866) 363-4842 hoặc nhắn tin 233733 để được giúp đỡ.